ผลไม้อบกรอบ
Fun Snack

FunSnack ฟันสแนค ผักผลไม้กรอบ เพื่อสุขภาพ

เราปลูกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติ

การทำการเกษตรที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และสารเคมีทางการเกษตรทุกชนิด แต่ จะให้ความสำคัญของดินเป็นอันดับแรก ด้วยการปรับปรุงดินให้มีพลังในการเพาะปลูก เหมือนกับดินในป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ

มั่นใจคุณภาพด้วยมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ได้รับมาตรฐานจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผ่านการพิจารณาในด้านประสิทธิภาพ คุณภาพ และความปลอดภัย ตรงตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

ได้รับมาตรฐาน GHP , HACCP

ปลอดภัยด้วยมาตรฐานการผลิตของ GHP , HACCP ที่มุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยทางด้านการผลิตอาหาร โดยการควบคุมการใช้สารเคมี และ สิ่งแปลกปลอมในการผลิตในอุตสาหกรรมโลก 

ได้รับมาตรฐานอาหาร ฮาลาล ( Halal )

ตรา ฮาลาล  (Halal) เป็นการรับประกันว่า อาหารได้ผ่าน กรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัติ ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถรับประทานได้      ไม่ผิดหลักศาสนา

รางวัล OTOP 5 Star

Fun-Snack ได้รับรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดเชียงราย ที่มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีคุณค่า เป็นที่นิยมมีศักยภาพด้านการผลิตและความสามารถด้านการตลาด  

รางวัลชนะเลิศ BSRU START UP

ได้รับราลวัลชนะเลิศจากโครงการ BSRU START UP ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

รางวัล CHAING RAI BRAND

ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย รังสรรค์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพสินค้าและ บริการสู่ความเป็นมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคนสร้างสรรค์งานของเชียงราย

ใบรับรอง

ใบรับรอง
คณะกรรมการอาหารและยา

ใบรับรอง
GHP

ใบรับรอง
HACCP

ใบรับรอง
อาหารฮาลาล

บริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

ปรัชญา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกร และนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เรามุ่งเน้นการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

Vision/วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรและแรงงานในพื้นที่ ผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Mission/พันธกิจ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ จ้างแรงงานในพื้นที่ นำสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด และ ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ

บริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ 176 ม.11 ต.ห้วยไคร้ เทศบาลตำบลแม่สาย, จังหวัดเชียงราย 57220

ส่งอีเมลล์ติดต่อเรา