บริษัท ทริปเปิล เจ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอร์เรจ จำกัด

ปรัชญา

เรามีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเกษตรกร และนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร เรามุ่งเน้นการผลิตอาหารปลอดภัยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน คิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

Vision/วิสัยทัศน์

มุ่งเน้นช่วยเหลือเกษตรกรและแรงงานในพื้นที่ ผลิตแปรรูปสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานรองรับ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Mission/พันธกิจ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกผักผลไม้ จ้างแรงงานในพื้นที่ นำสินค้าเข้าโมเดิร์นเทรด และ ส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ